Algemene voorwaarden

DEFINITIES

 • 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden van SERVUS Handels- und Verlags GmbH wordt verstaan onder:

  AV: deze algemene voorwaarden;
  Klant: iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de Leverancier;
  Leverancier: SERVUS Handels- und Verlags GmbH, gevestigd en kantoorhoudende te (6404) Polling (Oostenrijk) aan de Gewerbezone 16. Postadres: Gewerbezone 16, 6404 Polling (Oostenrijk);

  Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen de Leverancier en de Klant tot stand komt betreffende de koop en verzending van producten door koop op afstand (inclusief ecommerce) via:
  (i) de online shop op www.personalshop.com("Online Shop");
  (ii) de Personalshop-catalogus met bestelformulier ("Catalogus");
  (iii) telefoon;
  (iv) telefax;

ALGEMEEN, TOEPASSELIJKHEID

 • 2. Deze AV zijn van toepassing op elk aanbod van de Leverancier en zijn alsmede van toepassing op en maken deel uit van elke overeenkomst.
 • 3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de Leverancier voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden bij de Leverancier zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 • 4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 • 5. Deze AV gelden ook voor iedere toekomstige Overeenkomst. Bij deze nieuwe Overeenkomst zal telkens verwezen worden naar de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
 • 6. Aanvullende, afwijkende of tegenstrijdige algemene verkoopvoorwaarden of andere contractuele bepalingen van de Klant (ongeacht hun vorm of type) maken geen deel uit van de Overeenkomst en worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Aanvullende afspraken zijn uitsluitend geldig voor zover deze schriftelijk zijn bevestigd door de Leverancier.
 • 7. De wederzijdse rechten en plichten uit de Overeenkomst blijken uitsluitend uit (i) de desbetreffende informatie zoals opgenomen in de online shop en Catalogus; (ii) de bestelbevestiging bij bestelling in de online shop; en (iii) deze AV.
 • 8. De Leverancier waarborgt een zo optimaal mogelijke beschikbaarheid van de online shop binnen het kader van passende en gebruikelijke technische normen. De Leverancier staat echter niet in voor de ononderbroken, storings- of risicovrije beschikbaarheid van de online shop. De Leverancier streeft zorgvuldigheid na bij het aanbieden van producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod zijn niet bindend voor de Leverancier. De Leverancier is niet aansprakelijk voor het niet kunnen leveren van een product (of een deel daarvan) door overmacht of door storingen die onder de verantwoordelijkheid van de Klant of derden vallen.

TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 • 9. Hoewel de producten met de grootst mogelijke zorg door de Leverancier worden ingekocht, geldt elk aanbod van de Leverancier slechts zo lang de voorraad strekt.
 • 10. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant een bestelling plaatst. De Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de bestelde producten in voorraad zijn. Indien een product niet (meer) in voorraad is, is de Leverancier niet gehouden de Overeenkomst gestand te doen.
 • 11. Indien de Klant een bestelling heeft geplaatst via de online shop, bevestigt de Leverancier onverwijld door middel van een automatisch genereerde bevestiging verstuurd aan het opgegeven e-mailadres de ontvangst van de via de online shop geplaatste bestelling. Deze bevestiging houdt uitdrukkelijk geen bevestiging in van het al dan niet in voorraad hebben van de bestelde producten.
 • 12. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Leverancier passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal de Leverancier daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 • 13. De Leverancier kan zich − binnen wettelijke kaders − op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Leverancier op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. De Leverancier behoudt zich daarnaast het recht voor een bestelling zonder opgave van reden geheel of gedeeltelijk af te wijzen (wanneer het desbetreffende product niet beschikbaar is, verzending aan het opgegeven adres niet mogelijk is, of vanwege overschrijden van de maximale mogelijke hoeveelheid te bestellen producten) en zal de Klant daarvan in kennis te stellen.
 • 14. De Klant dient ervoor te zorgen dat alle door hem in het kader van een bestelling opgegeven gegevens (naam, betaalwijze, betalingsgegevens, verzendadres, e-mailadres, etc.) juist zijn, zodat de Overeenkomst correct kan worden uitgevoerd.
 • 15. Vóór het verzenden van een elektronische bestelling (in de online shop) wordt de Klant de mogelijkheid geboden om alle opgegeven informatie en de inhoud van de bestelling nog een keer op juistheid en volledigheid te controleren en eventuele invoerfouten te corrigeren. Door klikken op de knop "BESTELLEN" wordt de bindende bestelling verzonden.
 • 16. De Leverancier zal bij het product of dienst aan de Klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  a. het bezoekadres van de vestiging van de Leverancier waar de Klant met klachten terecht kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c. de informatie over bestaande service na aankoop. Voor alle vragen kan de Klant contact opnemen met de klantenservice, bereikbaar van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 18:00 op tel. 0800 020 33 77 of klantenservice@personalshop.com;
  d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  f. indien de Klant een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 • 17. De Klant ontvangt naast hetgeen bepaald in lid 16 een factuur van zijn bestelling, die in papieren vorm bij de levering wordt gevoegd.
 • 18. Het plaatsen van bestelling/aangaan van een Overeenkomst via de online shop of telefoon vindt plaats in de Nederlandse taal.

HERROEPINGSINFORMATIE

 • 19. De klant heeft het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant de leverancier Servus Handels- und Verlags-GmbH, Gewerbezone 16, 6404 Polling, Oostenrijk, Tel. 0800 020 33 77, Fax 0314 39 00 07, E-Mail: klantenservice@personalshop.com via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogste stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De klant kan hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. De klant kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via de website van de leverancier. Als de klant van deze mogelijkheid gebruik maakt, zal de leverancier de klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van de herroeping toesturen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het wanneer de klant een mededeling betreffende de uitvoering van het herroepingsrecht verstuurd voordat de herroepingstermijn verstrijkt.
 • 20. Als de klant de overeenkomst herroept, ontvangt de klant alle betalingen die de klant tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzonderingen van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door de leverancier geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat de leverancier op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant de overeenkomst te herroepen, van de leverancier terug. De leverancier betaalt de klant terug met hetzelfde betalingsmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal de klant voor zo een terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. De leverancier mag wachten met terugbetaling tot de leverancier de goederen heeft teruggekregen, of de klant heeft aangetoond dat de klant de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. De klant dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop het besluit de overeenkomst te herroepen aan de leverancier is medegedeeld, aan de leverancier terug te zenden of te overhandigen. De klant is op tijd als de klant de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De kosten van het terugzenden zijn voor de leverancier. De klant is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg zijn van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 • 21. Uitgezonderd van het herroepingsrecht zijn: (i) volgens specificaties van de klant vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; (ii) producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken; (iii) producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;

VRIJWILLIG TERUGGAVERECHT - 30 DAGEN NIET GOED, GELD TERUGGARANTIE

 • 22. Naast het wettelijke herroepingsrecht kan de klant voor alle aankopen bij de leverancier tevens gebruik maken van de vrijwillige teruggavegarantie van in totaal 30 dagen na ontvangst van de artikelen (30 dagen niet goed, geld terug-garantie). De klant kan na afloop van de termijn van het herroepingsrecht (14 dagen) de overeenkomst beëindigen, als de artikelen binnen 30 dagen na ontvangst (het termijnbegin is de dag na ontvangst van de artikelen) worden geretourneerd aan de leverancier, indien de artikelen compleet zijn, indien mogelijk in de originele verpakking zitten, ongebruikt en onbeschadigd zijn. Het bijtijds verzenden van de artikelen is voldoende voor het behouden van de termijn. Het wettelijke herroepingsrecht wordt niet aangetast door het naleven van de door de leverancier opgestelde voorschriften voor het aanvullend contractueel toegekende vrijwillige teruggaverecht (30 dagen niet goed, geld terug-garantie) en blijft onafhankelijk hiervan van kracht. Tot het verstrijken van de termijn van het wettelijk herroepingsrecht gelden uitsluitend de daarin genoemde wettelijke voorwaarden. Het contractueel toegekende vrijwillige teruggaverecht (30 dagen niet goed, geld terug-garantie) beperkt daarnaast op geen enkele wijze de wettelijke garantierechten van de klant.

Abgabemenge, Produktspezifikationen

 • 23. De voor elk product aangegeven prijs ("Verkoopprijs") luidt, voor zover niet anders aangegeven, in euro inclusief omzetbelasting, vergissingen voorbehouden. Gemaakte verzendkosten, kosten voor transportverzekering, douanekosten etc. worden, indien van toepassing, separaat opgegeven/bekend gemaakt en berekend. Verkoopprijzen gelden slechts zolang de voorraad strekt. Eventuele beperkingen (bestemmingslanden, hoeveelheidsbeperkingen etc.) worden door vermelding in de online shop, de Catalogus of per telefoon aan de Klant bekend gemaakt c.q. dienen bij het doen van een bestelling door de Klant in acht te worden genomen.
 • 24. Betaling kan uitsluitend via de door de Leverancier in de online shop, de Catalogus of per telefoon aangeboden betalingsmethoden plaatsvinden, te weten per creditcard, door middel van iDEAL of door middel van een acceptgiro bij de factuur. De Leverancier behoudt zich het recht voor de aangeboden betaalwijzen van tijd tot tijd te wijzigen of uit te breiden en bepaalde betaalwijzen voor bepaalde Klanten niet te accepteren.
 • 25. De betaling geldt als voldaan wanneer de Leverancier volledig (zonder aftrek) en onherroepelijk over het gefactureerde bedrag kan beschikken. Gemaakte betalings- of overschrijvingskosten komen ten laste van de Klant.
 • 26. Tot de volledige betaling door de Leverancier is ontvangen blijven de producten het eigendom van de Leverancier (eigendomsvoorbehoud).
 • 27. In geval van een betalingsachterstand is de Klant vanaf de vervaldatum als vermeld op de factuur een boeterente ad 12% per jaar verschuldigd. Daarnaast behoudt de Leverancier zich het recht voor bij elke schriftelijke aanmaning administratiekosten ad 2,54 euro (aanmaningsfase II), respectievelijk 4,72 euro (aanmaningsfase III), en in alle gevallen, behoudens de ter zake geldende wettelijke beperkingen, alle (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten aan de Klant in rekening te brengen. De wettelijke rechten van de Leverancier (onder meer maar niet beperkt tot het herroepen van de Overeenkomst na verloop van een bepaalde termijn en/of herstelperiode en/of schadevergoeding) blijven onaangetast.

LEVERING

 • 28. De producten worden door de Leverancier naar eigen inzicht verpakt en tijdens het transport standaard verzekerd.
 • 29. De verstrekte informatie met betrekking tot de levering is, indien niet uitdrukkelijk anders vermeld, uitsluitend indicatief en bindt de Leverancier niet. De Leverancier behoudt zich het recht voor in alle gevallen deelleveringen uit te voeren en deze separaat te factureren, de Klant stemt daar hierbij uitdrukkelijk mee in. Indien vanwege onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenissen buiten de invloedssfeer van de Leverancier (inclusief overmacht) een vertraging van de levering optreedt, dan wordt de leveringstermijn verlengd met een periode gelijk aan de duur van de vertraging, er ontstaat geen aansprakelijkheid door de vertraging.
 • 30. De levering van de bestelling vindt plaats door een daartoe door de Leverancier ingeschakeld postbedrijf. De bestelling wordt door dit postbedrijf meermaals aan de Klant aangeboden. Indien de Klant de bestelling niet in ontvangst neemt of afhaalt op de door het postbedrijf aangegeven plaats, heeft de Leverancier aan zijn verplichting tot levering voldaan en wordt de bestelling aan de Leverancier geretourneerd. De Leverancier heeft het recht de producten die deel uitmaken van de niet aangenomen bestelling weer in voorraad te nemen. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de Klant. Het door de Klant betaalde bedrag wordt minus de eventuele aan de Klant in rekening gebrachte verzend en/of retourkosten aan de Klant terugbetaald. De in dit verband aan de Leverancier toekomende wettelijke rechten worden hierdoor niet aangetast.

AANSPRAKELIJKHEID, GARANTIE

 • 31. De Leverancier is uitsluitend aansprakelijk voor de door een Klant geleden directe schade welke is ontstaan als gevolg van opzettelijk of bewust roekeloos handelen door de Leverancier (alsmede haar organen, (leidinggevend) personeel en vertegenwoordigers).
 • 32. De Leverancier staat ervoor in dat het product goed werkt en gebruikt kan worden zoals omschreven in de productomschrijving en de gebruiksaanwijzing en dat het geen materiaal fouten bevat met uitzondering van gebreken die het gevolg zijn van onjuiste montage/onjuist gebruik van het product of indien het product niet goed is onderhouden dan wel is gerepareerd door een derde dan wel voor zover de reden van het gebrek het gevolg is van omstandigheden die buiten het product zelf liggen of het gevolg is van normale slijtage/normaal gebruik. Aanspraken uit hoofde van productaansprakelijkheid worden afgehandeld conform het ten aanzien van productaansprakelijkheid bepaalde in het Burgerlijk Wetboek.
 • 33. In geen enkel geval is de Leverancier aansprakelijk voor indirecte schade, immateriële schade, zuivere vermogensschade, gevolgschade, gederfde winst of voor hardware- /softwareschade.
 • 34. Indien links in de online shop naar een website of promotiecampagne van een derde verwijzen dan valt het openen, oproepen, de inhoud en/of het gebruik van deze website buiten de verantwoordelijkheid van de Leverancier. De Leverancier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de door derden aangeboden website of promotiecampagne.
 • 35. De garantierechten van de Klant zijn afhankelijk van de wettelijke bepalingen en gelden ongeacht eventuele fabrieksgaranties.

PRIVACY, TOESTEMMINGSVERKLARING

 • 36. De Leverancier respecteert de privacy van zijn Klant. De Leverancier zet zich ten volle in voor de bescherming van de persoonsgegevens van de Klant.
 • 37. Leverancier verwerkt de gegevens van de Klant op een transparante en eerlijke manier.
 • 38. De Leverancier verklaart hierbij de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht te nemen. Voor de wijze van verwerking van gegevens van de Klant verwijzen wij naar onze privacyverklaring (website Personalshop).

TOEPASSELIJK RECHT, OVERIGE BEPALINGEN

 • 39. Op deze AV en op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • 40. Als een van de bepalingen van deze AV nietig of zonder rechtskracht is of wordt, dan tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.
 • 41. De Overeenkomst bevat alle afspraken tussen Leverancier en Klant. Wijzigingen en aanvullingen op de Overeenkomst zijn uitsluitend geldig voor zover deze schriftelijk zijn bevestigd door de Leverancier.
 • 42. Indien de Leverancier op enig moment enig recht uit hoofde van deze Overeenkomst niet uitoefent, dan wel achterwege laat te protesteren tegen het niet vervullen van een verplichting uit hoofde van de Overeenkomst door de Klant, laat dat onverlet het recht van de Leverancier dat op een later moment alsnog te doen.
 • 43. De Leverancier heeft de plicht, de verschuldigde prestaties zelf te leveren of kan na uitdrukkelijke toestemming van de Klant dit door derden laten doen.

INFORMATIE OVER ONLINE GESCHILLENCOMMISSIE:

 • 44. De Europese Commissie stelt een internetplatform voor online-geschillenbeslechting (zgn. "ODR-platform") ter beschikking. Het ODR-platform dient als een centraal punt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit contractuele verplichtingen en aangegane online koopovereenkomsten. Het ODR-platform is bereikbaar onder de volgende link:
  https://ec.europa.eu/consumers/odr
Download algemene voorwaarden van Personalshop (PDF)