Privacybeleid

Wij verheugen ons over uw interesse in onze online shop. De bescherming van uw privacy is voor ons zeer belangrijk. Hiermee informeren wij u uitvoerig over de omgang bij de verwerking van persoonsgegevens volgens artikel 13 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Bij vragen of opmerkingen over deze informatie inzake gegevensbescherming, kunt u deze steeds aan onze gevolmachtigde voor gegevensbescherming stellen of melden: privacybeleid@personalshop.com. U kunt zich ook aan de verantwoordelijke voor gegevensbescherming richten:

Servus Handels- und Verlags-Gmbh
Gewerbezone 16
6404 Polling in Tirol

Telefoon: 0800 / 020 33 77 (gratis)
Fax: 0314 / 39 00 07
E-Mail: klantenservice@personalshop.com

De verwerking van uw persoonsgegevens is in twee categorieën onder te brengen:

1. Met als doel de uitvoering van een overeenkomst of met als doel reclame te maken, zoals het toezenden van nieuwsbrieven of reclamemails, verwerken wij alle hiervoor noodzakelijke gegevens. Externe partners die een rol spelen in de uitvoering van een overeenkomst, zoals logistieke ondernemingen of betaaldienstverleners, ontvangen uw gegevens telkens in de hiervoor noodzakelijke omvang.

2. Bij het oproepen van onze website worden automatisch verschillende soorten informatie tussen uw eindapparatuur en onze server uitgewisseld, waarbij het hier ook om persoonsgegevens kan gaan. De op deze wijze verkregen informatie wordt o.a. door ons gebruikt om onze website te optimaliseren of om reclame in de browser van uw eindapparatuur weer te geven.

In deze paragraaf verneemt u meer over de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens verwerkt worden, de wettelijke basis voor de verwerking, de gerechtigde belangen die wij of derden hebben en over de categorieën van ontvangers.

Het opvragen en het gebruik van gegevens bij de uitvoering van een overeenkomst en het openen van een klantenaccount

Wij verwerken persoonsgegevens bij de uitvoering van een overeenkomst en bij het openen van een klantenaccount, als u deze in het kader van uw bestelling, bij contactopname met ons (bv. via contactformulier of e-mail) of bij het openen van een klantenaccount vrijwillig meedeelt. Welke gegevens opgevraagd worden, is telkens bij de invulformulieren duidelijk aangegeven.

Hoofdzakelijk gaat het hierbij om de volgende gegevens:

 • Voornaam, achternaam
 • Factuur- en leveringsadres
 • E-mailadres
 • Factuur- en betaalgegevens
 • Eventueel geboortedatum
 • Eventueel telefoonnummer

Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst is artikel 6 eerste lid, b) AVG. Wanneer u zich met uw e-mailadres op onze nieuwsbrief aanmeldt, zenden wij u op basis van artikel 6 eerste lid c) AVG een bevestigingsmail. Wij behouden ons op basis van artikel 6 eerste lid f) het recht voor u na het afsluiten van een aankoop een nieuwsbrief met soortgelijke artikelaanbiedingen te sturen, indien u daar geen bezwaar tegen gemaakt hebt. Voor zover wij uw contactgegevens niet voor reclamedoeleinden gebruiken, mogen wij de voor de uitvoering van de overeenkomst opgevraagde gegevens tot afloop van de wettelijk bepaalde of mogelijks contractueel overeengekomen waarborg- en garantierechten opslaan. Na afloop van deze periode bewaren wij de volgens handelsrecht en fiscaal recht noodzakelijke informatie van de contractuele verhouding gedurende de bij wet bepaalde tijdsperiode. Tijdens deze periode (volgens de regel tien jaar na contractbeëindiging) worden de gegevens alleen verwerkt tijdens een controle door de fiscus.

De aanleg van een klantenaccount is vrijwillig en geschiedt op basis van uw toestemming in zin van artikel 6 eerste lid a) AVG. U kunt uw op het klantenaccount opgeslagen gegevens te allen tijde inkijken en veranderen.

Bij de uitvoering van de koopovereenkomst zijn de hierna vernoemde gegevensverwerkingen noodzakelijk:

Het doorgeven van gegevens voor het nakomen van de overeenkomst en het onderzoek naar de identiteit en de kredietwaardigheid

Om de overeenkomst na te komen geven wij uw e-mailadres en eventueel uw telefoonnummer aan de door ons belaste logistieke onderneming door, voor zover deze voor de levering van de bestelde artikelen noodzakelijk is en u hiervoor tijdens of na het bestelproces uw toestemming verleend hebt, zodat deze onderneming in verband met het bespreken of het aankondigen van de levering, zelf met u contact kan opnemen.

De hiervoor verleende toestemming kunt u te allen tijde bij ons of de logistieke onderneming herroepen. Als u bij ons een verzoek tot herroeping wil indienen, richt u zich hiervoor aan het in de colofon vermelde contactadres en dit per mail of via de post. Indien u bij de voor ons werkende logistieke onderneming een verzoek tot herroeping wil indienen, kunt u met ons via e-mail of post contact opnemen, zodat wij u de contactgegevens van de logistieke onderneming kunnen meedelen.

Bij de afhandeling van de betalingen geven wij de hiervoor noodzakelijke betalingsgegevens door aan de met de betaling belaste kredietinstelling en eventueel aan de door ons belaste betalingsdienstverlener resp. de door u tijdens het bestelproces uitgekozen betaaldienst.

Wij werken samen met een betalingsdienstverlener die in een land buiten de Europese Unie gevestigd is. Het doorgeven van persoonsgegevens aan deze onderneming geschiedt uitsluitend in het kader van de noodzakelijkheid voor het nakomen van de overeenkomst.

Indien noodzakelijk controleren wij op wettelijke basis van artikel 6 eerste lid b) en f) AVG en op basis van de informatie die door dienstverleners verstrekt wordt uw identiteit. Het recht hierop vloeit voort uit de bescherming van uw identiteit en het vermijden van pogingen tot bedrog ten laste van ons. De omstandigheid en het resultaat van ons verzoek om informatie wordt op uw klanten- of gastaccount opgeslagen gedurende de periode van de contractuele verhouding.

Onderzoek naar de kredietwaardigheid en credit score

Indien wij vooraf een prestatie leveren, bv. bij een aankoop op rekening, behouden wij ons het recht voor, ter behartiging van onze gerechtigde belangen, informatie over de identiteit en de kredietwaardigheid bij hiervoor gespecialiseerde ondernemingen (creditbureaus) op te vragen. Wij geven voor het onderzoek naar uw kredietwaardigheid de hiervoor noodzakelijke persoonsgegevens aan de volgende ondernemingen door:

Experian
Grote Marktstraat 49
2511 BH Den Haag
Postbus 13128

en

CRIF Bürgel GmbH
Kaiserstraße 217
76133 Karlsruhe

De informatie over de kredietwaardigheid kan waarschijnlijkheidswaarden (score-waarden) bevatten, die op basis van wetenschappelijk erkende wiskundige en statistische processen berekend worden en waarbij in de berekening onder andere adresgegevens insluipen. De verkregen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een wanbetaling gebruiken wij voor een weloverwogen beslissing over de toelichting, uitvoering of beëindiging van de contractuele verhouding. Er wordt volgens de wettelijke bepalingen met uw beschermwaardige belangen rekening gehouden.

Wettelijke basis voor deze gegevensovermaking zijn artikel 6 eerste lid b) en artikel 6 eerste lid f) AVG. Overmakingen op basis van deze bepalingen mogen alleen geschieden, voor zover deze ter behartiging van de gerechtigde belangen van onze onderneming of van derden noodzakelijk is en de basisrechten en -vrijheden van de betroffen personen die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, niet overheersen.

U hebt de mogelijkheid om bij de hiervoor vernoemde ondernemingen uw standpunt uiteen te zetten en de beslissing aan te vechten.

Gegevensverwerking voor reclamedoeleinden

Op basis van artikel 6 eerste lid f) AVG bestaat voor de verantwoordelijke bij een gegevensverwerking voor reclamedoeleinden een gerechtigd belang. Bij een gepersonaliseerde aanspreking van de klant behouden wij ons op deze wettelijke basis het recht voor om de voornaam, achternaam, geboortedatum, straat, postcode, plaats en naamdag te gebruiken. De bewaarperiode van persoonsgegevens voor reclamedoeleinden is van het basisprincipe af te leiden of de bewaring voor de aanspreking bij reclame noodzakelijk is. Wij gaan naar het basisprincipe dat gegevens verwijderd worden indien na ten laatste twee jaar geen reclame meer mee gemaakt werd.

Eigen reclamedoeleinden en reclamedoeleinden van derden

Wanneer u met ons een contract afgesloten hebt of reclame hebt laten toesturen, behandelen wij u als bestaande of potentiële klant. In deze gevallen verwerken wij uw naam en adres om u via deze weg informatie over onze nieuwe producten en diensten te verstrekken. Wij behouden ons het recht voor om in het kader van onze gerechtigde belangen uw postale contactgegevens aan de door ons bijzonder zorgvuldig uitgekozen samenwerkingspartners op het gebied van verzendhandel, telecommunicatie en aanbieders van gelijkaardige producten door te geven, zodat ook zij u over hun producten kunnen informeren.

Interessegerichte reclame

Opdat u uitsluitend reclame zou ontvangen, die zich binnen uw veronderstelde interessegebied valt, categoriseren wij uw klantenprofiel en vullen wij deze met extra informatie aan. Hiervoor wordt zowel gebruik gemaakt van statistische informatie als van informatie over u (bv. basisgegevens van uw klantenprofiel). Het doel is om u alleen reclame toe te sturen die daadwerkelijk of verondersteld met uw behoeftes corresponderen en u dus niet met oninteressante reclame lastig te vallen.

Verwerking van reclamezendingen

De reclame wordt in het kader van een verwerking in opdracht van ons door een dienstverlener, waaraan wij uw gegevens doorgeven, verzonden.

Recht van bezwaar

Tegen de gegevensverwerking voor de hiervóór genoemde doeleinden kunt u te allen tijde kosteloos en voor de desbetreffende communicatiekanalen afzonderlijk en met gevolgen voor de toekomst bezwaar maken. Hiervoor volstaat een e-mail of een schrijven via de post aan de in de colofon vermelde contactgegevens.

Indien u bezwaar maakt, wordt het betroffen contactadres voor verdere gegevensverwerking voor reclamedoeleinden geblokkeerd. Wij wijzen u erop dat in uitzonderlijke gevallen ook na ontvangst van uw bezwaar nog kortstondig reclamemateriaal verzonden kan worden. Dit wordt technisch gezien door het nodige, voorbereidende werk bij reclameadvertenties veroorzaakt en betekent niet dat wij uw bezwaar niet omzetten.

Gegevensgebruik bij het aanmelden op onze e-mailnieuwsbrief

Wanneer u zich in het double opt-insysteem op onze nieuwsbrief aanmeldt, gebruiken wij de hiervoor noodzakelijke of apart door u meegedeelde gegevens om regelmatig onze nieuwsbrief per e-mail naar u te verzenden. Bij het double opt-insysteem zenden wij u, nadat u uw e-mailadres in het aanmeldingsveld ingevuld hebt, een bevestigingslink. Bij het klikken op de bevestigingslink wordt uw e-mailadres in onze e-mailverdeler opgenomen. De verwerking van uw e-mailadres geschiedt dan op basis van uw toestemming volgens artikel 6 eerste lid a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde en met gevolgen voor de toekomst herroepen. De afmelding van de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk en kan ofwel door een bericht aan de in de colofon beschreven contactmogelijkheden of via een daarvoor voorziene link op het einde van elke nieuwbrief geschieden.

Gegevensgebruik voor reclame via e-mail zonder aanmelding op de nieuwsbrief en uw recht op bezwaar

Wanneer wij uw e-mailadres in samenhang met de verkoop van een artikel of de verlening van een dienst ontvangen en u tegen het gebruik van uw e-mailadres geen bezwaar gemaakt hebt, behouden wij ons het recht voor om u in het kader van onze gerechtigde belangen regelmatig aanbiedingen van gelijkaardige producten, zoals de reeds gekochte, uit ons assortiment per e-mail toe te sturen. De verwerking van uw e-mailadres geschiedt dan volgens artikel 6 eerste lid f) AVG. U kunt tegen het gebruik van uw e-mailadres te allen tijde bezwaar maken via een bericht aan de in de colofon beschreven contactmogelijkheden of via een daarvoor voorziene link op het einde van elke nieuwsbrief.

Verwerking van de nieuwsbrief

De nieuwsbrief wordt in het kader van een verwerking in opdracht van ons door een dienstverlener, waaraan wij hiervoor uw e-mailadres doorgeven, verzonden.

Tracking in nieuwsbrieven

In onze nieuwsbrieven wordt gebruik gemaakt van een anonieme tracking door een verzendtool, dat alleen vaststelt of de nieuwsbrief geopend werd en eventueel hoeveel keer op een link in de nieuwsbrief geklikt werd. Verdere informatie, in het bijzonder persoonsgegevens, worden niet opgevraagd.

Internettechnologieën

Het gebruik van cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij op verschillende pagina's gebruik van zogenaamde cookies. Wanneer met deze cookies persoonsgegevens verwerkt worden, geschiedt het gebruik op basis van artikel 6 eerste lid f) AVG. Ons belang, onze website te optimaliseren, is daarbij als gerechtigd te beschouwen in zin van de hiervoor vernoemde wettelijke basis. Bij de cookies gaat het om kleine tekstbestanden die op uw eindapparatuur opgeslagen worden. Enkele van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie, na het sluiten van de browser dus, weer verwijderd (de zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparatuur en maken het ons mogelijk om uw browser bij het volgende bezoek te herkennen (de persistente cookies). U kunt uw browser zodanig instellen, dat u over het plaatsen van cookies geïnformeerd wordt en over de aanvaarding van elke cookie apart kunt beslissen of de aanvaarding in bepaalde gevallen of in het algemeen kunt weigeren. Bij het niet aanvaarden van cookies kan de werking van onze website beperkt zijn.

Hier vindt u bijkomende informatie over hoe u uw cookie-instellingen in uw browser kunt veranderen:

Integratie van de Trusted shops trustbadge

Voor de weergave van ons Trusted shops kwaliteitskenmerk, de verzamelde beoordelingen en het aanbod van Trusted shops producten voor kopers na een bestelling is op de website de Trusted shops trustbadge geplaatst.

Deze dient de behartiging, van onze in het kader van een belangenafweging overwegende gerechtigde belangen, aan een optimale commercialisering van ons aanbod. De trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn aangeboden door Trusted shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Keulen.

Bij het oproepen van de trustbadge slaagt de webserver automatisch een zogenaamd server-logbestand op, dat bv. uw IP-adres, datum en tijd van de oproep, getransfereerde gegevenshoeveelheden en de verzoekende provider (toegangsgegevens) bevat en de opvraging documenteert. Deze toegangsgegevens worden niet geanalyseerd en worden ten laatste zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de website automatisch overschreven.

Andere persoonsgegevens worden alleen aan Trusted shops doorgegeven, in de mate dat u daarvoor toestemming gegeven hebt, u na het afsluiten van een bestelling voor het gebruik van Trusted shops-producten kiest of u zich al voor het gebruik geregistreerd hebt. In dat geval geldt de tussen u en Trusted shops getroffen overeenkomst.

Beoordelingsherinnering door Trusted shops

Wanneer u ons hiervoor tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming gegeven hebt, door de hiervoor voorziene checkbox te activeren of op een hiervoor voorziene button (Later beoordelen) geklikt te hebben, geven wij uw e-mailadres voor de herinnering aan het afgeven van een beoordeling van uw bestelling door aan Trusted shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Keulen (www.trustedshops.de), zodat u via mail herinnerd wordt aan de mogelijkheid om een beoordeling af te geven. Deze toestemming kan te allen tijde door een bericht aan de in het colofon beschreven contactmogelijkheden of rechtstreeks bij Trusted shops herroepen worden.

Herinnering productbeoordeling door bazaarvoice

Uw mening is belangrijk voor ons! Om ook andere klanten van uw productervaringen te laten profiteren, geven wij uw e-mailadres en uw gekochte producten ter herinnering aan het afgeven van een productbeoordeling door aan bazaarvoice Inc. 10901 Stonelake Blvd, Austin Texas 78759, VS (Duitse vestiging: Liebherrstrasse 22, 80538 München). U ontvangt dan een mail met uw gekochte producten met het verzoek deze te beoordelen. U kunt zich te allen tijde als volgt van deze service afmelden: ofwel door de in het colofon beschreven contactmogelijkheden, ofwel door de afmeldingslink in de e-mail..

Het gebruik van FINDOLOGIC met betrekking tot product discovery

Voor product discovery, in het bijzonder zoeken en navigeren, maken wij gebruik van de diensten van FINDOLOGIC GmbH, Jakob-Haringer-Str. 5a, 5020 Salzburg, een technologiebedrijf dat door middel van gegevensanalyses probeert op persoonlijke noden en voorkeuren in te gaan. Hierbij worden cookies aangewend om informatie op te slaan over de gebruiker van de website en worden verschillende gegevens aan de dienstverlener doorgegeven. Het gaat daarbij in het bijzonder om het IP-adres en de browseridentificatie van de gebruiker en de daarmee verbonden gedragsgegevens, zoals zoekopdrachten, bezochte categorieën, geselecteerde filters, bekeken en verkochte producten. Zij helpen ons te doorgronden welke producten onze gebruikers het meeste interesseren en op die manier kunnen wij de koopervaring optimaliseren.

Deze gegevens worden eventueel aan derden doorgegeven, voor zover dit wettelijk verplicht is of voor zover derden deze in opdracht van FINDOLOGIC verwerken.

Google Analytics

Voor de aan de behoeften tegemoetkomende vormgeving en voortdurende optimalisering van onze pagina's gebruiken wij op basis van artikel 6 eerste lid f) AVG Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. In dit verband worden gepseudonimiseerde gebruikersprofielen gecreëerd en cookies gebruikt. De door de cookie verkregen informatie over uw gebruik van deze website, zoals

 • browsertype/-versie,
 • gebruikt besturingssysteem,
 • referrer URL (de vóór ons bezochte website),
 • hostnaam van de raadplegende computer (IP-adres) en
 • tijdstip van het verzoek van de server,

worden aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. Deze informatie wordt aangewend om het gebruik van deze website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om bijkomende met het website- en internetgebruik samenhangende diensten te verlenen voor marktonderzoek en aan de behoeften tegemoetkomende vormgeving van deze internetpagina's. Deze informatie wordt eventueel ook aan derden doorgegeven, wanneer dit bij wet voorgeschreven is of wanneer derden deze gegevens in opdracht verwerken. In geen geval wordt uw IP-adres met andere gegevens van Google in contact gebracht. De IP-adressen worden anoniem gemaakt, zodat een identificatie niet mogelijk is (het zogenaamde IP-masking).

U kunt de installatie van cookies door een overeenkomstige instelling van de browsersoftware verhinderen. Wij wijzen u echter op het feit dat in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig gebruikt kunnen worden. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door deze browser add-on te downloaden en te installeren: Browser-Add-On downloaden. Bijkomende informatie over de gegevensbescherming in verband met Google Analytics vindt u op de website van Google Analytics.

Functie Remarketing of "Vergelijkbare doelgroepen" van Google Ireland Limited ("Google")

Wij gebruiken op onze website de functie Remarketing of "Vergelijkbare doelgroepen" van Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Met deze functie kunnen wij bezoekers van onze online shop doelgerichte advertenties laten zien, wanneer zij andere sites van het Google Display Network bezoeken. Dit kan alleen als voor deze bezoekers de weergave van gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde advertenties is ingeschakeld. Google gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren, wat de basis vormt voor het tonen van op interesses gebaseerde advertenties. Hiervoor slaat Google een klein bestandje met een cijferreeks op in de browser van de bezoekers van de website. Deze cijferreeks wordt gebruikt om bezoeken aan de website en anonieme gegevens over het gebruik van de website vast te leggen. Er worden geen persoonlijke gegevens van bezoekers opgeslagen. Als u daarna een andere website van het Google Display Network bezoekt, ziet u advertenties die zeer waarschijnlijk eerder opgezochte producten en informatie laten zien. U kunt het gebruik van cookies door Google permanent uitschakelen door op de volgende link te klikken en de daar beschikbare plug-in te downloaden en te installeren:https://www.google.com/settings/ads/plugin

U kunt bovendien het gebruik van cookies door derden deactiveren door de deactiveringssite van het netwerkreclameinitiatief (Network Advertising Initiative) onder http://www.networkadvertising.org/choices/ op te roepen en de daar aangegeven verdere informatie met betrekking tot Opt-Out in de praktijk te brengen. Meer informatie over Remarketing en de verklaring gegevensbescherming van Google vindt u hier: http://www.google.com/privacy/ads

Google AdWords Conversion Tracking

Wij gebruiken het online advertentieprogramma "Google AdWords" en "Conversie bijhouden" als onderdeel van Google AdWords. Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Wanneer u op een advertentie van Google klikt, wordt een cookie op uw computer opgeslagen voor het bijhouden van de conversie. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen, bevatten geen persoonlijke gegevens en kunnen daardoor niet worden gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's op onze website bezoekt en het cookie nog niet verlopen is, kunnen Google en wij zien dat u op de advertentie hebt geklikt en naar die pagina werd doorgestuurd. Elke Google AdWords-klant ontvangt een ander cookie. Daarom is het niet mogelijk dat cookies via de websites van AdWords-klanten worden gevolgd. De informatie die met behulp van het conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor het bijhouden van de conversie. Dit garandeert dat klanten het totale aantal gebruikers kunnen zien die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een conversietag. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk te identificeren zijn. Als u niet wenst deel te nemen aan de tracering, kunt u bezwaar maken door te verhinderen dat cookies worden geïnstalleerd en kunt u uw browser dienovereenkomstig instellen (deactiveringsoptie). U wordt dan niet meer opgenomen in de conversiestatistieken. Meer informatie en het privacybeleid van Google vindt u op: http://www.google.com/policies/technologies/ads/ sowie http://www.google.nl/policies/privacy/

Targeting

De hierna vernoemde en door ons gebruikte targetingmaatregelen worden op basis van artikel 6 eerste lid f) AVG uitgevoerd. Over het gebruik van deze targetingmaatregelen willen wij u ervan verzekeren, dat alleen reclame op uw eindapparatuur getoond wordt dat in uw daadwerkelijke of veronderstelde interessegebied valt. U niet met oninteressante reclame lastigvallen, is zowel in uw als ons belang.

Onsite-Targeting

Gebruik van econda voor webanalyse

Voor webanalyse worden op deze website door middel van technologieën van econda GmbH (www.econda.de) automatisch gegevens opgevraagd en opgeslagen, waarmee dan voor het gebruik van pseudoniemen gebruikersprofielen gecreëerd worden. Deze dient ter behartiging van onze in het kader van een belangenafweging overwegende gerechtigde belangen aan een geoptimaliseerde weergave van ons aanbod. Hiervoor kunnen cookies ingezet worden. De gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden zonder een apart te verlenen, uitdrukkelijke toestemming niet met persoonsgegevens via de drager van het pseudoniem in contact gebracht. U kunt te allen tijde en met gevolgen voor de toekomst tegen het opvragen en opslaan van gegevens bezwaar maken door op deze linkte klikken. De cookie wordt na 7 dagen automatisch verwijderd.

Na uw bezwaar wordt een opt-out-cookie op uw eindapparatuur opgeslagen. Indien u uw cookies verwijdert, dient u opnieuw op de link te klikken.

ReTargeting

Onze online shop maakt gebruik van retargetingtechnologie van Nosto Solutions Oy ("Nosto"), Bulevardi 21, 00180 Helsinki (Duitse vestiging: Schützenstraße 6, 10117 Berlijn). Deze maakt het mogelijk om bezoekers van onze internetpagina's gericht met gepersonaliseerde en interesse gerelateerde reclame aan te spreken, die reeds geïnteresseerd zijn in onze shop en onze producten. Het tonen van reclame geschiedt daarbij op basis van een op een cookie gebaseerde analyse van het gebruikersgedrag uit het verleden, waarbij echter geen persoonsgegevens opgeslagen worden. De cookie wordt voor een periode van 4 jaar opgeslagen en daarna automatisch verwijderd.

In geval van retargetingtechnologie wordt een cookie op uw computer of mobiele eindapparatuur opgeslagen om anoniem gemaakte gegevens over uw interesses te verkrijgen en zo de reclame persoonlijk aan de opgeslagen informatie aan te passen. Deze cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele eindapparatuur opgeslagen worden. U krijgt daardoor reclame te zien, die met hoge waarschijnlijkheid overeenkomt met uw interesse inzake producten en informatie. U kunt tegen het plaatsen van cookies voor advertentievoorkeuren permanent bezwaar maken door uw internetbrowser zodanig in te stellen dat in de toekomst geen cookies meer op uw computer opgeslagen kunnen worden resp. reeds opgeslagen cookies verwijderd worden. Het uitschakelen van alle cookies kan echter daartoe leiden dat enkele functies op onze internetpagina's niet meer uitgevoerd kunnen worden en uw koopervaring in onze online shop beperkt wordt.

Bijkomende informatie en de bepalingen inzake gegevensbescherming in verband met reclame en Nosto kunt u hier bekijken: http://www.nosto.com/de/geschaftsbedingungen.

Bezwaar-/ opt-out-mogelijkheid

Naast de beschreven deactiveringsmethodes kunt u de toegelichte targetingtechnologieën ook heel algemeen door een overeenkomstige cookie-instelling in uw browser verhinderen. Daarnaast hebt u de mogelijkheid op voorkeur gebaseerde reclame met behulp van de hier oproepbare preferences manager te deactiveren.

Link naar Facebook

Onze link biedt u de mogelijkheid verbinding te maken met onze internetsite op Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) door erop te klikken. Bij deze functie worden enkel persoonsgegevens verwerkt wanneer u bewust op deze button klikt. Hier gaat het echter niet om een “Social Plugin”, waarbij persoonsgegevens enkel dan worden doorgegeven wanneer u deze functie bewust inschakelt. Wij hebben geen invloed op de gegevens die Facebook wel of niet verzamelt.

Uitgebreidere privacyvoorwaarden die gelden wanneer u onze facebook bezoekt, vindt u hier

Gebruik van een Facebook-pixel

Op onze website wordt een service van Facebook, de Facebook-pixel, gebruikt. Hiermee kunnen we acties van bezoekers opvolgen, nadat die één van onze Facebook-advertenties gezien of aangeklikt hebben of onze website bezocht en/of daar acties, zoals een aankoop, ondernomen hebben. Op die manier meten wij de effectiviteit van onze Facebook-advertenties voor statistische resp. marktonderzoeksdoeleinden. Dat helpt ons onze reclameadvertenties te verbeteren. Deze service van Facebook noemt zich "aangepaste doelgroep".

De op deze manier verkregen gegevens zijn voor ons anoniem, eventuele persoonsgegevens van afzonderlijke bezoekers kunnen wij dus niet bekijken. De door de pixel verkregen gegevens worden versleuteld automatisch aan Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, D2 Dublin doorgegeven. Facebook kan deze gegevens aan uw Facebookprofiel koppelen en ook voor eigen reclamedoeleinden, volgens Facebooks eigen gegevensrichtlijn, gebruiken. U kunt Facebook en zijn partners het beheer van reclameadvertenties op en buiten Facebook mogelijk maken. Verder kan te dien einde een cookie op uw computer opgeslagen worden. Bijkomende informatie hieromtrent vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Facebook.

Indien u geen registratie van gegevens door een Facebook-pixel resp. aangepaste doelgroep wenst, kunt u deze hier deactiveren door de instelling bij de punten "Advertenties op basis van gegevens van partners" en "Advertenties op basis van je activiteit in producten van Facebook-bedrijven die je buiten producten van Facebook te zien krijgt" via de bewerkingslink in "Niet toegestaan" te veranderen. Let hierbij op dat deze instelling elke gegevensregistratie door een Facebook-pixel verhindert en niet alleen voor onze website geldt.

Facebook stelt zeer transparant alle informatie over actuele en eerdere gegevensverzameling ter beschikking. Via deze link hebt u volledige controle over alle functies en informatie

Voordelige aanbiedingen van Sovendus GmbH:

Waardebonnen van Sovendus GmbH: Voor de selectie van een op dit moment voor u interessant waardebonaanbod worden door ons gepseudonimiseerd en versleuteld de hash-waarde van uw e-mailadres en uw IP-adres aan Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe, Duitsland (Sovendus) doorgestuurd (Art. 6, lid 1 f AVG). De gepseudonimiseerde hash-waarde van het e-mailadres wordt gebruikt om rekening te houden met een eventueel aanwezig verzet tegen reclame van Sovendus (opt-out) (Art. 21 lid 3, Art. 6 lid 1 c AVG). Het IP-adres wordt door Sovendus uitsluitend gebruikt ten behoeve van de beveiliging van gegevens en in de regel na zeven dagen geanonimiseerd (art. 6, lid 1 f AVG). We sturen bovendien voor boekhoudkundige doeleinden gepseudonimiseerd; ordernummer, orderbedrag en valuta, sessie-ID, couponcode en tijdstempel door aan Sovendus (art. 6, lid 1 f AVG). Als u geïnteresseerd bent in een waardebonaanbieding van Sovendus, en op uw e-mailadres is geen opt-out in het Sovendus systeem geregistreerd, geven wij bij een klik op de enkel in dit geval getoonde Sovendus-Banner, versleuteld uw aanhef, naam en e-mailadres aan Sovendus door ter voorbereiding van de waardebon (artikel 6, lid 1 b, f AVG).

Verdere informatie over de verwerking van uw gegevens door Sovendus vindt u bij de online gegevensbeschermingsaanwijzingen via https://www.sovendus.de/nl/verklaring_inzake_gegevensbescherming/.

Ontvangers buiten de EU

Behoudens de onder de rubriek Internettechnologieën voorgestelde verwerkingen geven wij uw gegevens niet aan ontvangers door die buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte gevestigd zijn. De hiervóór vernoemde verwerkingen veroorzaken een gegevensoverdracht aan de server van de door ons belaste aanbieders van tracking- resp. targetingtechnologieën. Deze server bevindt zich in de VS. De gegevensoverdracht geschiedt volgens de basisprincipes van het zogenaamde privacy shield en op basis van de zogenaamde standaard contractclausules van de EU-Commissie.

Uw rechten

Naast uw herroepingsrecht van de aan ons verleende toestemmingen hebt u door de op dat ogenblik wettelijke voorwaarden ook de volgende rechten:

 • Recht op informatie over uw bij ons opgeslagen gegevens volgens art. 15 AVG; in het bijzonder kunt u informatie verkrijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van de persoonsgegevens, de categorieën van de ontvangers aan wie uw gegevens meegedeeld werden of worden, de geplande bewaarperiode, de herkomst van uw gegevens wanneer die niet rechtstreeks bij u opgevraagd werden,
 • Recht op rectificatie van onjuiste of op vervollediging van juiste gegevens volgens art. 16 AVG,
 • Recht op wissing van uw bij ons opgeslagen gegevens volgens art. 17 AVG, voor zover geen bij wet of contractueel bepaalde bewaarperiodes of andere wettelijke plichten resp. rechten voor bewaring gelden,
 • Recht op beperking van de werking van uw gegevens volgens art. 18 AVG, voor zover de juistheid van de gegevens door u betwist wordt, de verwerking onrechtmatig is, maar waarbij u de oplossing hiervoor afwijst; de verwerkingsverantwoordelijke de gegevens niet meer nodig heeft, maar u deze toch nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of u volgens art. 21 AVG bezwaar tegen de verwerking gemaakt hebt,
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens volgens art. 20 AVG, dit betekent het recht geselecteerde bij ons opgeslagen gegevens in een gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen of de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen,
 • Recht op het indienen van een klacht bij een controledienst. In de regel kunt u zich hiervoor tot de controledienst van uw gebruikelijke verblijfplaats of werkplaats of onze ondernemingsvestiging richten.

Recht op bezwaar

Onder de voorwaarden van art. 21 eerste lid AVG kan tegen de gegevensverwerking om redenen die resulteren uit de bijzondere situatie van de betroffen persoon, bezwaar gemaakt worden.

Het eerder vermelde algemene recht van bezwaar geldt voor alle in deze informatie over gegevensbescherming beschreven verwerkingsdoeleinden, die op basis van artikel 6 eerste lid f) AVG verwerkt worden. Anders dan bij het op de gegevensverwerking voor reclamedoeleinden gerichte speciale recht van bezwaar zijn wij volgens het AVG tot omzetting van zo'n algemeen bezwaar alleen verplicht, indien u ons hiervoor redenen van het grootste belang opgeeft (bv. potentieel levens- of gezondheidsgevaar). Bovendien bestaat de mogelijkheid zich aan de voor ons bevoegde controledienst of aan onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming te wenden.

Gegevensveiligheid

Alle door u persoonlijk doorgegeven gegevens, inclusief uw betaalgegevens, worden met de algemeen gangbare en veilige standaard SSL (secure locket layer) doorgegeven. SSL is een veilige en betrouwbare standaard, die bv. ook bij online bankieren gebruikt wordt. U herkent een veilige SSL-verbinding onder andere aan de s op het einde van http (https://... dus) in de adresbalk van uw browser of aan het slotsymbool onderaan uw browser.

Wij treffen overigens gepaste technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw bij ons opgeslagen persoonlijke gegevens tegen manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies en tegen onbevoegde toegang tot derden te beschermen. Onze veiligheidsmaatregelen worden in overeenstemming met de technologische ontwikkeling voortdurend verbeterd.